PISZESZ MI, ŻE CIĘ INSPIRUJĘ
11 listopada 2017
Pokaż wszystkie

TELEPRACA

Telepraca

 

Telepraca – które obowiązki Pracodawcy zostają wyłączone, a które pozostają w mocy

Jeśli z powodu panującego stanu epidemii oddelegowałeś pracownika do pełnienia dotychczasowych obowiązków poza zakładem pracy np. w domu, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej to zgodnie z art. 67 Kodeksu Pracy[1] przeszedł on w tryb telepracy. Przepisy regulują więc obowiązki jakie posiadasz w tej sytuacji jako pracodawca – ważne byś je poznał.

W dobie panującej epidemii telepraca stała się powszechnym sposobem wykonywania obowiązków, nie jest to jednak zjawisko nowe, przepisy opisują je w sposób szczegółowy.

Sprzęt.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, zmiana warunków wykonywania pracy może nastąpić na mocy porozumienia stron, które regulować będzie współpracę w aspekcie zarówno okresu, w którym pracownik przechodzi w tryb telepracy jak i  narzędzi, które będą w niej wykorzystywane, a także środowiska, w którym będzie ona wykonywana.

W przypadku, gdy owo porozumienie określające szczególne warunki współpracy nie zostanie spisane, w sposób ogólny obowiązki pracodawcy wobec telepracownika ujęte są w art. 67 Kodeksu Pracy oraz art. 215 zgodnie, z którymi pracodawca jest obowiązany:

1) dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczający pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowaniem oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy, a także uwzględniający zasady ergonomii,

2) ubezpieczyć sprzęt,

3) pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,

4) zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.

Szczególnie ważne w powyższych wyliczeniach są wspomniane zasady ergonomii dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe uregulowane odrębnym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe[2]. Należy  wyposażyć telepracownika w sprzęt: komputer, monitor, klawiaturę jeśli to niezbędne to również drukarkę, skaner, mysz, ale także stół i krzesło. Pracodawco jesteś zobowiązany zorganizować stanowisko pracy telepracownika tak, by nie powodowało ono nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i wzroku.

 

Rysunek 1 Źródło: https://biurokoncept.pl/ergonomiczne-stanowisko-pracy

 

Pracodawco, w  tak wyjątkowej sytuacji, działając w duchu współpracy możesz także spisać odrębna umowę z telepracownikiem, w której określicie w szczególności:

1) zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy własność telepracownika, spełniającego wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego;

2) zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposób potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy;

3) sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

Środowisko pracy.

Jeżeli praca wykonywana jest w domu telepracownika, jako Pracodawca realizujesz wobec niego nieco okrojone obowiązki w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywania pracy.

Przepisy wyłączają z Twoich dotychczasowych obowiązków:

1) obowiązki dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem (wentylacji, klimatyzacji, ppoż, poprawnego oświetlenia)

2) obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz niezbędnych środków higieny osobistej.

Pamiętaj jednak, że niezmiennie ciążą na Tobie pozostałe obowiązki art. 212 [1], musisz więc:

1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;

4) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

5) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Relacja.

W czasie kryzysu pamiętaj, że od miejsca wykonywania pracy i sprzętu, który jest jedynie narzędziem cenniejsza jest Twoja relacja z telepracownikiem. Choć wierzę, że prawne regulacje w tej kwestii są jedynie jej formalnym ugruntowaniem, warto żebyś o nich nie zapominał.

Zgodnie z art. 6715 :

  • 1. Telepracownik nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, uwzględniając odrębności związane z warunkami wykonywania pracy w formie telepracy.
  • 2. Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu podjęcia pracy w formie telepracy, jak również odmowy podjęcia takiej pracy.

Na zakończenie pragnę Ci podziękować, że jesteś odpowiedzialnym Pracodawcą i robisz wszystko by chronić osoby, które wykonują pracę dla Twojej firmy.

Wierzę, że będziesz robił to świadomie dbając o zachowanie równowagi między wami.

#stayathome

Przypisy:

[1] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)

[2] Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
(Dz. U. z dnia 10 grudnia 1998 r.)

 

Masz Pytania

ZADZWOŃ

503 592 116

BĄDŹ NAPISZ

kontakt@livebybhp.com.pl

Justyna Augustyniak
Justyna Augustyniak
Specjalista ds. BHP&PPOŻ. Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych – kierunek Edukacja Obronna i Bezpieczeństwo publiczne, Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości – kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem i higieną pracy oraz Szkoły Głównej Handlowej – kierunek Akademia Menadżerska Nowoczesna praktyka Zarządzania Firmą.