Usługi przeciwpożarowe realizuję jako Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej.
Posiadam stosowną wiedzę i doświadczenie potwierdzone dyplomem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Dbając o najwyższe standardy bezpieczeństwa pożarowego współpracuję z rzeczoznawcami ds. ppoż.
Zadania jakie są wykonywane przeze mnie to min.:

  • kontrolowanie i doradzanie pracodawcy w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
  • doradzanie pracodawcy w zakresie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
  • dbanie o zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
  • doradzanie pracodawcy w zakresie zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji;
  • doradzanie pracodawcy w zakresie przygotowania budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej;
  • zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (prowadzę szkolenia);
  • ustalać sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Ponadto:

  • Opracowuje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budowlanego oraz aktualizuję ją według potrzeb (§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. Nr 109, poz. 719) - dalej r.o.p.b.
  • okresowo organizuje próbne ewakuacje (co najmniej raz na 2 lata w obiekcie przeznaczonym dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV lub co roku w obiektach, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich (§ 17 r.o.p.b.). Jeżeli chodzi o uprawnienia osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora ochrony przeciwpożarowej, to przede wszystkim pracownik powinien mieć możliwość:

Szczegółowe informacje pod nr tel.

503 592 116