Środki ochrony indywidualnej
20 sierpnia 2017
Szkolenia BHP
24 sierpnia 2017
Pokaż wszystkie

Oceny ryzyka zawodowego

Tutaj znajdziesz informacje poświęcone tematyce BHP i PPOŻ.

Będę wyjaśniać Kodeks Pracy, inne Ustawy i Normy Polskie (PN).

Jeżeli, będziesz chciał odwołać się do przepisów to zawsze znajdziesz je na końcu mojego posta.

Dzisiejszy temat poświęcony jest tematyce : OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

Co t jest ocena ryzyka zawodowego?

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Ocena ryzyka to proces analizowania i wyznaczania dopuszczalności ryzyka.

Ryzyko związane z występowaniem zagrożenia jest wyznaczane na podstawie dwóch elementów:

 

 • Prawdopodobieństwa wystąpienia urazu ciała, utraty zdrowia lub innych strat
 • Ciężkości możliwego urazu ciała, pogorszenia stanu zdrowia lub innych strat

Czynniki mające wpływ na prawdopodobieństwo występowanie urazu ciała lub utraty zdrowia:

 • Czas, przez jaki człowiek jest narażony na działanie czynnika szkodliwego lub niebezpiecznego (czas ekspozycji)
 • Możliwość wystąpienia zagrożenia, związanego z którymkolwiek z elementów systemu „człowiek-obiekt techniczny-środowisko”
 • Ludzkie możliwości uniknięcia lub ograniczenia skutków zagrożeń.

Wyniki analizy ryzyka można podać w postaci ilościowej lub jakościowej. Poziom ryzyka zawodowego wyznacza się na ogół w sposób jakościowy, używając różnego rodzaju wskaźników odpowiadających określonym kombinacjom prawdopodobieństwa wystąpienia strat i ich rozmiarów.

W literaturze specjalistycznej można znaleźć wiele różnych metod, które pomogą nam przeprowadzić proces oceny ryzyka zawodowego. Jednak nie ma jednej uniwersalnej metody przeznaczonej dla każdego przedsiębiorstwa. Osoba przeprowadzająca ocenę ryzyka zawodowego musi indywidualnie zdecydować, która sposób najlepiej spełnia jej wymagania.

Zestawienie najpopularniejszych metod oceny ryzyka zawodowego:

 

 • RISK SCORE
 • Norma 18002:2011
 • PHA (z ang. Preliminary Hazard Analysis)

 

REASUMUJĄC:

Ocenę ryzyka zawodowego można przeprowadzić w pięciu następujących krokach:

Krok 1: Zidentyfikuj zagrożenia.

Krok 2: Ustal, kto może ulec wypadkowi lub zachorować.

Krok 3: Oszacuj ryzyko zawodowe wynikające z zagrożeń i oceń, czy zastosowane środki ochrony są właściwe oraz czy należy podjąć jeszcze jakieś działania w celu dalszego ograniczenia tego ryzyka.

Krok 4: Udokumentuj wyniki.

Krok 5: Okresowo dokonuj przeglądu oceny ryzyka zawodowego i weryfikuj ją, jeśli zaistnieje taka konieczność.

 

Jeżeli pragniesz więcej informacji

ZADZWOŃ

503 592 116

BĄDŹ NAPISZ

kontakt@livebybhp.com.pl

 • Kodeks Pracy art. 226
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogolnych przepisów BHP 39 ust. 1
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki
 • Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997r. art. 6.1.6
 • Dyrektywy Rady z 12 czerwca 1989r. o wprowadzeniu środków w celu zwiększania bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy
 • Normy i przepisy [PN-N-18002:2000]

 

Justyna Augustyniak
Justyna Augustyniak
Specjalista ds. BHP&PPOŻ. Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych – kierunek Edukacja Obronna i Bezpieczeństwo publiczne, Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości – kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem i higieną pracy oraz Szkoły Głównej Handlowej – kierunek Akademia Menadżerska Nowoczesna praktyka Zarządzania Firmą.