Postępowanie w razie wypadku przy pracy.
29 sierpnia 2017
Wypadek w drodze do/z pracy
18 września 2017
Pokaż wszystkie

Maksymalna temperatura w miejscu pracy

Tutaj znajdziesz informacje poświęcone tematyce BHP i PPOŻ.

Będę wyjaśniać Kodeks Pracy, inne Ustawy i Normy Polskie (PN).

Jeżeli, będziesz chciał odwołać się do przepisów to zawsze znajdziesz je na końcu mojego posta.

Dzisiejszy temat poświęcony jest tematyce : Maksymalna temperatura w miejscy pracy.

Zastanawiasz się jak powinny wyglądać twoje warunki w pracy, gdy jest bardzo ciepło albo bardzo zimno na dworze?

W myśl Ustawy Kodeks Pracy, rozdział III art. 213 § 2.

„Obiekt budowlany, w którym znajdują się pomieszczenia pracy,

powinien spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy”

Niestety ten przepis jest bardzo ogólny i dla każdego bezpieczne i higieniczne warunki pracy wyglądają trochę inaczej. Zgłębiając tematykę dalej, ustaliłam, że przepisy określają temperatury minimalne, jakie powinny obowiązywać w pomieszczeniach pracy, tj.:

– 14°C (chyba, że nie pozwalają a to względy technologiczne)

– 18°C (dotyczy prac w pomieszczeniach biurowych)

W służbowych szatniach, łazienkach i innych pomieszczeniach gospodarczych temperatura nie może spaść poniżej 24°C

Sytuacja komplikuje się w przypadku temperatury maksymalnej. Ustawodawca nie zdecydował się bowiem na jej jednoznaczne określenie. Tylko w przypadku pracowników młodocianych określona została górna granica temperatury. Wynosi ona 30°C, z zastrzeżeniem, że wilgotność powietrzna nie może przekraczać  65%.

Przyjmuje się, że temperatura nie powinna przekraczać 30°C przy pracy biurowej oraz 28°C przy ciężkiej pracy fizycznej.

Zatem o przekroczeniu normy temperaturowej możemy mówić, kiedy przy ciężkiej pracy fizycznej w hali jest ponad 28°C w przypadku warunków szczególnych powyżej 26°C, przy pracy biurowej – ponad 30°C.

Pracodawca nie może dopuścić do wystąpienia w pomieszczeniach pracy nadmiernie wysokiej temperatury. Jeżeli bowiem w pomieszczeniach pracy będzie wysoka temperatura, to może to wpłynąć na nasza wydajną i efektywną pracę zawodową. Panujące warunki atmosferyczne wywierają znaczny wpływ na nasze samopoczucie i aktywność życiową. Czynniki pogodowe takie, jak: długie i upalne dni, niskie ciśnienie atmosferyczne oraz wysokie temperatury mogą w sposób negatywny wpłynąć na naszą pracę. Warto zastanowić się, jakie obowiązki w tym zakresie ciążą na pracodawcy.

Uzyskanie przez pracodawcę odpowiedniej temperatury w miejscu pracy nie zwalnia go pora roku, aktualne warunki atmosferyczne ani jego trudna sytuacja ekonomiczna. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 września 2001r. (sygn.. akt SA/Bk 75/01) wskazał, że trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa nie usprawiedliwia oszczędności poprzez zmniejszenie nakładów na ogrzewanie miejsca pracy.

Zadaniem pracodawcy jest:

-zabezpieczenie stanowiska pracy przed niekontrolowaną emisją ciepła, a także umożliwienie wymiany powietrza.

– obowiązany zadbać o stan techniczny okien, świetlików, żaluzji i rolet, jak również urządzeń pozwalających na ich łatwe i bezpieczne otwierania.

-jeśli w zakładzie pracy zainstalowano klimatyzację lub wentylację, musi działać tak, aby nie powodować wyziębienia czy przegrzania pomieszczeń pracy.

– nieodpłatne dostarczenie pracownikom napoi w ilości zaspokajającej ich potrzeby. Jest to konieczne, jeśli temperatura powietrza przekracza 25°C (w przypadku pracowników wykonujących prace na otwartej przestrzeni) lub 28°C w pomieszczeniu (w przypadku pozostałych pracowników).

W sytuacji, gdy temperatura przekroczy wskazane wartości skrajne, pracodawca powinien przerwać pracę.

Pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy, po uprzednim poinformowaniu pracodawcy, gdy nie doczekamy się reakcji z jego strony możemy nawet oddalić się z miejsca zagrożenia (jednak nie z zakładu pracy).

Pracodawca niewywiązujący się z obowiązków w tym zakresie naraża się na odpowiedzialność finansową, w wysokości do 30 tys. zł.

 

 

To są ogólnie zebrane informację, jeżeli chcesz abym szczegółowo odniosła się do twojej wykonywanej przez ciebie pracy, to napisz bądź zadzwoń do mnie.

Spróbuję odpowiedzieć na twoje pytania. 

ZADZWOŃ

503 592 116

BĄDŹ NAPISZ

kontakt@livebybhp.com.pl

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy – dział dziesiąty rozdział III (art. 234—2371)(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279)
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
  • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
  • Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionym młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.)
Justyna Augustyniak
Justyna Augustyniak
Specjalista ds. BHP&PPOŻ. Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych – kierunek Edukacja Obronna i Bezpieczeństwo publiczne, Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości – kierunek Zarządzanie Bezpieczeństwem i higieną pracy oraz Szkoły Głównej Handlowej – kierunek Akademia Menadżerska Nowoczesna praktyka Zarządzania Firmą.